top of page

Privacy Verklaring

Nanny Solutions, gevestigd aan van Eeghenstraat 98, 1071GL Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.nannysolutions.nl

van Eeghenstraat 98
1071GL Amsterdam

020 7707247

Berber Franken is de Functionaris Gegevensbescherming van Nanny Solutions Hij/zij is te bereiken via berber@nannysolutions.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Nanny Solutions verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

-BSN
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Locatiegegevens
- Bankrekeningnummer

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Nanny Solutions verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U een mail of nieuwsbrief te kunnen sturen
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Nanny Solutions verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor der Belastingdienst.


Geautomatiseerde besluitvorming
Nanny Solutions neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Nanny Solutions) tussen zit. Nanny Solutions gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:IROSA- Software voor de kinderopvang en zorg.
In dit systeem worden onder andere de persoonsgegevens bewaard, opvanguren geregistreerd, facturen gemaakt en verstuurd. U kunt zelf een account aanmaken en inloggen op www.nannysolutions.nl. U kunt u gegevens inzien en u personalia en naw gegevens veranderen en aanpassen.
Op de website van IROSA (www.muldata) vindt de Privacy Verklaring van het systeem.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Nanny Solutions bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

persoonsgegevens voor klanten waarmee wij een overeenkomst hebben gesloten
Personalia                                        > Bewaartermijn 7 jaar > Reden: eis Belastingdienst             

Adres                                                 > Bewaartermijn 7 jaar > Reden: eis Belastingdienst
Opvanginformatie                            > Bewaartermijn 7 jaar > Reden: eis Belastingdienst
Observatie-en evaluatiegegevens > Bewaartermijn 1 jaar > Reden:eis Inspectie                       Kinderopvang

Delen van persoonsgegevens met derden
Nanny Solutions deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Nanny Solutions blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Nanny Solutions uw persoonsgegevens aan de Belastingdienst.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Nanny Solutions gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@nannsolutions.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Nanny Solutions zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Nanny Solutions wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Nanny Solutions neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@nannsolutions.nl

bottom of page